top of page

Hva er montessori?

Montessori Norge

Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoribarnehager og -skoler. De arbeider for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår, og for å bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk. De jobber også med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og –barnehager. 
 
Vi anbefaler alle interesserte til å melde seg inn i Montessori Norge. Da får du tilsendt Montessori magasinet 4 ganger i året, og du er med på å støtte det viktige arbeidet forbundet gjør. 
Bli medlem | Montessori Norge ​

Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikken er en «hjelp til livets utfoldelse». En slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke. Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet.

Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i menneskets liv, da grunnlaget for barnets dannelse ble lagt. Derfor er montessoribarnehagen en så sentral del av montessoripedagogikken. Her skal barnet både få rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for fellesskapet. Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre. 

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken." 


Kilde: Hentet fra Montessori Norge. 
Les mer på nettsiden til Montessori Norge 

Montessoripedagogen

Montessoripedagogen skal støtte barns «naturlige» utvikling ved å veilede eleven gjennom oppdagelser. Dette gjør han eller hun ved å observere sine elever og forberede det fysiske miljøet. Videre tilbyr pedagogen presentasjoner, materiell og aktiviteter som legger til rette for læring, dannelse og utvikling.  
  
Observasjon er et av de viktigste verktøyene for en montessoripedagog. Gjennom observasjon kan pedagogen få innsikt i hvordan individene i gruppen fungerer sammen, hvilke barn som trenger nye utfordringer og hvilke typer justeringer som må gjøres i det fysiske miljøet.   
  
Montessoripedagogen reflekterer hele tiden over egne holdninger og fordommer, både for å være en god rollemodell, men også for å virkelig la barna vise vei. Læreren forholder seg objektivt og konstruktivt til observasjonene som gjøres.   
  
Pedagogens rolle er noe ulik på de ulike utviklingstrinnene, ettersom barnas og ungdommenes behov endrer seg. 
 
I det andre utviklingstrinnet (6-12) er kunsten å engasjere barn sentral. Å klare å fange elevens interesse, er nøkkelen til å motivere til videre utforskning, øving og mestring. Ved å presentere et bredt spekter av fortellinger og presentasjoner, inspirerer læreren barna til å koble seg til kunnskap og ferdigheter og på den måten fremmes arbeid i klasserommet. Det dype båndet mellom pedagogen og barn som utvikler seg over de 3 årene barna er i gruppen, er roten til læring og utvikling. De voksne har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde et beriket miljø som alltid er forberedt for barnas arbeid. 
 
I det tredje utviklingstrinnet (12-18) er det høy grad av samarbeid og samspill mellom ungdommene og de voksne i gruppen. Ungdommene er interessert i hva de voksne tenker om ting og oppsøker ofte de voksne for å reflektere, spørre og drøfte. Det er viktig at ungdommene og de voksne jobber «side ved side» med faglig og praktisk arbeid. Den voksne sees faktisk på som en del av materiellet og miljøet på ungdomsskolen. Pedagogen er et viktig ledd i at ungdommene skal lære seg å samhandle med og forholde seg til ulike voksne. Alle de voksne skal speile verdiene i montessoripedagogikken, men det er viktig at ungdommene møter ulike type mennesker som uttrykker verdiene på ulike måter og har ulike interessefelt og væremåter.   
  
Formelt er en montessoripedagog en som både har godkjent lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller PPU) og i tillegg 60 studiepoeng i montessoripedagogikk (eller tilsvarende NOKUT godkjent montessoriutdanning) for den aldersgruppen de skal jobbe med.

Hva er montessori?: Liste
bottom of page